Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Utkast til nye vedtekter

Som vi tidligere har informert om ble det i etterkant av årsmøtet opprettet en komite med ansvar for å gå gjennom samtlige vedtekter og fremme forslag til endringer på det ekstraordinære årsmøtet.

Komiteen, som har bestått av Svein Erik Jenset, Vidar Andreassen, Trygve Kjønvik, Lars Ove Hagset og Trond Ågård, ser nå ut til å ha kommet i mål med jobben sin, og det er på vegne av dem at vi nå offentliggjør utkastet for at medlemsmassen skal få satt seg inn i det før det ekstraordinære årsmøtet.

Komiteen vil, selvfølgelig, selv presentere forslaget, tankene som ligger bak og, etter beste evne, besvare spørsmål som reises under avviklingen av det ekstraordinære årsmøtet. Skulle du ha noen tilbakemeldinger før den tid kan de fremdeles kontaktes ved å sende en epost til vedtekter@tornekrattet.no

Det er viktig for oss å presisere at dette ikke skal tolkes som noe som er vedtatt enda, men altså kun som et forslag til nye vedtekter fra komiteen. I flere tilfeller har de fremmet alternativer til ulike ordlyder, og til syvende og sist vil det være opp til årsmøtet å avgjøre hvilke av endringene som tas med videre. Når det gjelder mindre detaljer i de enkelte paragrafer, som f.eks. beløp eller antall, vil de fremme et forslag om at dette kan endres av årsmøtet ved behov.

Videre presiserer komiteen at dette nærmest er å regne som splitter nye vedtekter. Essensen av de gamle er, i det store og det hele, bevart, men mye er omskrevet, rekkefølgen er omstrukturert, og mye er føyd til. Det kan derfor være greit å lese dette dokumentet i sin helhet og ikke bare se etter endringer på spesifikke paragrafer.


TORNEKRATTETS VEDTEKTER

GENERELLE VEDTEKTER

§1)  Foreningens navn er Tornekrattet MFK’s Supporterklubb, forkortet til Tornekrattet.

§2)  Tornekrattets formål er å støtte Molde Fotballklubb. Tornekrattet er upolitisk og uavhengig. Tornekrattet skal ikke bistå Molde Fotballklubbs førstelagssatsing med økonomiske midler.

§3)  Tornekrattet skal ha et utenomsportslig engasjement gjennom at hovedstyret og foreningens medlemmer skal jobbe forebyggende mot narkotika og diskriminering.

§4)  Tornekrattet består av de personer som til enhver tid innehar gyldig medlemskap.

§5)  Tornekrattets øverste organ er årsmøtene. Med tanke på beslutningskraft er de ordinære årsmøtene (del A og del B) jamstilte med eventuelle ekstraordinære årsmøter. Til daglig ledes Tornekrattet, i henhold til godkjent handlingsplan, gitte instrukser og disse vedtektene av et hovedstyre som velges inn av årsmøtet.

§6)  Tornekrattet kan oppløses etter årsmøtevedtak med minimum 2/3 flertall. Ved en eventuell oppløsning/nedleggelse av Tornekrattet, skal årsmøtet umiddelbart oppnevne en avviklingskommite og en leder for denne. Avviklingskomiteen skal avgjøre hva de disponible midler og eiendeler skal gå til.

§7)   

♦ ALTERNATIV 1: Tvister om fortolkning av vedtektene, eller uforutsette ting som ikke er dekket av vedtektene, avgjøres av årsmøtet med simpelt flertall.

♦ ALTERNATIV 2: Tvister om fortolkning av vedtektene avgjøres av årsmøtet med simpelt flertall. Årsmøtet kan, med simpelt flertall, velge å utsette saken til neste årsmøtet.

§8)  Vedtektene kan kun endres av årsmøtene, og vedtektsendringer krever minimum 2/3 flertall. Forslag til endringer fremsettes iht. § 28

§9)  Tornekrattet skal benytte seg av et autorisert regnskapsbyrå for føring av regnskapet. Hovedstyret beslutter hvilket regnskapsbyrå som skal benyttes.

§10)  Kun den konstituerte kasserer/regnskapsansvarlige skal ha tilgang til Tornekrattets konti.

§10.1) Ved behov er det mulig å gi fullmakt med instruks til et annet medlem av hovedstyret.

MEDLEMSSKAP

§11)  Medlemskap utstedes av hovedstyret eller den komité/enkeltperson som hovedstyret har oppnevnt som medlemsansvarlig.

§12)  Medlemskap kan avslås hvis man kan påvise at vedkommende kan komme til å motarbeide Tornekrattet formål eller vedtekter.

§13)  Livstidsmedlemskap for enkeltpersoner utstedes dersom et engangsbeløp tilsvarende ti -10- ganger gjeldende kontingent for voksent medlemskap innbetales.

§14)  Utmelding av Tornekrattet må meldes skriftlig til hovedstyret eller den komité/enkeltperson som hovedstyret har oppnevnt som medlemsansvarlig. Ubetalt medlemskap regnes automatisk som utmelding. Ved utmelding av Tornekrattet refunderes ikke kontingenten.

§15)  Medlemmer som bryter Tornekrattets vedtekter og/eller bidrar til å skade Molde Fotballklubb eller Tornekrattet kan ekskluderes. Beslutning om eksklusjon fattes av hovedstyret med 2/3 flertall. Ved mindre forseelser skal det først gis advarsel før man eventuellt går til vedtak om eksklusjon. Medlemmet skal ha anledning til uttale seg til hovedstyret før endelig vedtak.

§16)  Medlemmer som er nektet medlemsskap etter § 12 eller er ekskludert etter § 15, kan anke avgjørelsen inn til neste årsmøte. Begrunnelse fra begge sider skal da gis, og årsmøtet kan oppheve avgjørelsen med minimum 2/3 flertall.

§17)  Tornekrattets medlemmer har rett til informasjon om Tornekrattets drift, organisasjon, regnskap etc.

§18)  Tornekrattets medlemmer har rett til å delta på alle sosiale sammenkomster som Tornekrattet arrangerer. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer.

§19)  Tornekrattets medlemmer skal følge Tornekrattets vedtekter og de beslutninger som tas av Tornekrattets besluttende organer.

§20)  Fastsettelse av medlemskontingent besluttes av Årsmøtets del B, etter forslag fra hovedstyret, og gjøres for ett år av gangen. Vedtatte endringer vil bli gjort gjeldende for påfølgende foreningsår.

§21)  Jamfør med § 30

ALTERNATIV 1: Kontingent for barn betales frem til og med fylte 15 år. Kontingent for voksne betales fra og med fylte 16 år. Kontingent for familie, utover egne barn, forutsetter at alle medlemmer har samme bostedsadresse.

ALTERNATIV 2: Kontingent for barn betales frem til og med fylte 17 år. Kontingent for voksne betales fra og med fylte 18 år. Kontingent for familie, utover egne barn, forutsetter at alle medlemmer har samme bostedsadresse.

§22)  Medlemmer binder seg til ikke å bringe tvister/fortolkning om vedtektene inn for rettslig prøving.

§23)  Undergrupper som ønskes oppstartet, og som ønsker å benytte Tornekrattets navn og/eller logo, må godkjennes av Hovedstyret.

§23.1) Alle undergrupper forplikter seg til å innrette seg etter Tornekrattets vedtekter og det til enhver tids sittende hovedstyres avgjørelser.

§23.2) Hovedstyret kan trekke tilbake sin godkjenning av en undergruppe med umiddelbar virksomhet dersom det har blitt utvist økonomisk mislighold, brudd på vedtekter eller andre handlinger som er i strid med hovedstyrets bestemmelser og som kan skade Tornekrattets omdømme.

§23.3) Undergrupper skal ha minimum en person som fungerer som frontfigur/talsperson. Denne personen må godkjennes av hovedstyret, men er ikke en del av hovedstyret med mindre han velges inn av årsmøtets del B.

§23.3.1) Dersom frontfigur/talsperson skal uttale seg til media på vegne av Tornekrattet skal hovedstyret underrettes om dette. Så sant det er mulig bør slik underrettelse skje i forkant av uttalelsen.

§23.4) Undergrupper står fritt til å søke Hovedstyret om å få innvilget midler til å dekke driftsutgifter og legge til rette for turer, arrangement o.l.

§23.4.1) Dersom en søknad om finansielle midler innvilges forplikter undergruppen seg til å føre et enkelt regnskap over hva midlene går til. Dette regnskapet, med kopi av samtlige kvitteringer, skal innleveres til hovedstyret ved slutten av foreningsåret. Samtlige kvitteringer må oppbevares i minimum ti -10- år.

§23.5) Utforming av egen logo for undergruppen må godkjennes av Hovedstyret.

ÅRSMØTENE

§24)  Årsmøtene er forbeholdt medlemmer av Tornekrattet med gyldig medlemskap for det foreningsåret årsmøtet gjelder, men med simpelt flertall kan årsmøtet bestemme at deler av møtet skal være unnlatt offentligheten.

§25)  Valg/avstemming foretas av og blant Tornekrattets medlemmer. Årsmøtene kan fatte beslutning(er) så sant et antall medlemmer som minimum tilsvarer to -2- ganger hovedstyrets opprinnelige besetning (inkl. varamedlemmer) er fysisk tilstede.

§26)  Forenings og regnskapsåret løper fom. 1. januar tom. 31. desember. Medlemskontingent innbetalt fom. 1. desember vil være gjeldende for førstkommende foreningsår.

§27)  Hovedstyret skal offentliggjøre innkalling minimum tjueåtte -28- dager før årsmøtet skal avholdes. Denne innkallingen skal minimum inneholde:

♦ Hvilket årsmøte det gjelder

♦ Tidspunkt for årsmøtet

♦ Sted for årsmøtet

♦ Eventuelle andre formaliteter (bevertning, hvor man finner vedtekter, etc.)

§28)  Benkeforslag godtas ikke. Forslag til årsmøtesaker må innmeldes iht. følgende tidsfrister:

§28.1) Forslag fra medlemmer skal være hovedstyret skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§28.2) Forslag fra hovedstyret skal være klare senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§28.3)  

♦ ALTERNATIV 1: For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret være valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

♦ ALTERNATIV 2: For Årsmøtes del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret fremmes for valkomiteen seneste tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§28.4) For Årsmøtes del B skal kandidaturliste og valgkomiteens eventuelle innstilling til denne skal være hovedstyret skriftlig i hende senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§29)  Årets eventuelle regnskapsmessige overskudd, overføres til neste driftsbudsjett om ikke annet bestemmes av årsmøtet.

§29.1) Årsmøtet kan etter forslag fra hovedstyret vedta å sette deler av et eventuelt overskudd         på en egnet og sperret høgrentekonto for å øke avkastningen.

§29.1.1)  

♦ ALTERNATIV 1: Kun årsmøtet kan gi styret tillatelse til å bruke midler fra høyrentekontoen.

♦ ALTERNATIV 2: Kun årsmøtet kan gi styret tillatelse til å bruke midler fra høyrentekontoen. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall på årsmøtet.

§30)  Jamfør med § 21

♦ ALTERNATIV 1: Medlemmer som har fyllt 16 år og har betalt medlemskontingent for det foreningsåret årsmøtet gjelder har stemmerett. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis / ID må fremvises ved inngangen.

♦ ALTERNATIV 2: Medlemmer som har fyllt 18 år og har betalt medlemskontingent for det foreningsåret årsmøtet gjelder har stemmerett. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis / ID må fremvises ved inngangen.

§31)   

♦ ALTERNATIV 1: Ingen representant har mer enn en stemme. Det kreves personlig oppmøte for å avgi stemme, og det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt eller avgi forhåndsstemme.

♦ ALTERNATIV 2: Medlemmer som ønsker å stemme på saker og/eller kandidater som informert om iht. § 33.1, § 34.1 eller § 35.3 men ikke har mulighet til personlig fremmøte på årsmøtet kan avgi sin forhåndsstemme til hovedstyret. Kun Tornekrattets offisielle stemmeskjema kan benyttes til dette formålet. Stemmeskjemaet må være signert av utsteder, og kopi av utsteders medlemsbevis og offentlig identifikasjon må medfølge.

♦ ALTERNATIV 3: Følgende paragrafer:

  1. Ved fravær kan medlem gi fullmakt til et annet medlem. Kun Tornekrattets offisielle fullmaktsskjema kan benyttes til dette formålet. Fullmaktsskjemaet må være signert av begge parter, og kopi av utsteders medlemsbevis og offentlig identifikasjon må medfølge.
  2. Fullmaktene skal være overlevert valgkomiteen for opptelling og kontroll ved årsmøtets begynnelse. Mangelfulle eller for sent innleverte fullmakter avvises. Oppstår det tvister om hvor vidt en fullmakt er mangelfull skal dette avgjøres av årsmøtet med simpelt flertall.
  3.  
    1. ALTERNATIV 1: Et medlem kan ikke inneha flere enn fire -4- fullmakter. Totalt stemmeantall per medlem blir da maksimalt fem -5-.
    2. ALTERNATIV 2: Et medlem kan ikke inneha mer enn en -1- fullmakt. Totalt stemmeantall per medlem blir da maksimalt to -2-.

§32)  Stemmesedler eller stemme gitt via håndsopprekning telles opp og kontrolleres av det oppnevnte tellekorpset.

§33)  Årsmøtets del A skal avholdes i løpet av februar måned. Her vil det avtroppende hovedstyret, etter å ha fremlagt årsberetning og revidert regnskap, erstattes av det påtroppende hovedstyret som samtidig vil presentere sitt budsjettforslag og sin handlingsplan.

§33.1) Minimum fjorten -14- dager før årsmøtet skal følgende informasjon sendes ut til medlemmene:

§33.1.1) Agenda/saksliste

♦ ALTERNATIV 1: Årsberetning for forrige foreningsår. Herunder faller også regnskap som skal gjøres tilgjengelig for medlemmers innsyn, men selve regnskapet vil ikke bli utlevert før årsmøtet avholdes.

♦ ALTERNATIV 2: Årsberetnig og regnskap for forrige foreningsår.

♦ Påtroppende hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende sesong

♦ Eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles iht. den utsendte agenda/saksliste

§33.2) Årsmøtet gjennomføres etter følgende kjøreplan:

1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra forrige foreningsår som møteleder.

2. Valg av referent

3. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen

4. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer.

5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.

6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold. (Jamfør med § 31)

7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

8. Hovedstyrets beretning for forrige foreningsår, samt revidert regnskap som er avsluttet per. 31. desember.

9. Påtroppende hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende foreningsår.

10. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 28

§34)  Årsmøtes del B skal avholdes i løpet av november måned. Her gjennomføres valg av medlemmer til hovedstyret for kommende foreningsår.

§34.1) Minimum fjorten -14- dager før årsmøtet skal følgende sendes ut til medlemmene:

♦ Agenda / saksliste

♦ Kandidaturliste for ledervervet og hovedstyret, samt valgkomiteens eventuelle innstilling til denne

♦ Eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles

§34.2) Årsmøtet gjennomføres etter følgende kjøreplan:

1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.

2. Valg av dirigent for årsmøtet

3. Valg av referent

4. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen

5. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer

6. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede rundt hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.

7. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold. (Jamfør med § 31)

8. Valg av leder. Normalt vil dette kun foregå på partallsår, ref. § 37.1, men i enkelte tilfeller kan det forekomme også på oddetallsår.

9. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

10. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 28

§35)  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§35.1) Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov.

§35.2) Hovedstyret plikter til å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 1/3 av medlemmene krever dette. Et slikt krav skal være skriftlig og begrunnet.

§35.2.1) En slik innkalling må skje innen fjorten -14- dager fra kravet er stilt.

§35.2.2) Øvrige tidsfrister oppholdes iht. § 27 og § 28

§35.3) Medlemsmassen skal, senest fjorten -14- dager før det ekstraordinære årsmøtet, informeres om Agenda/saksliste og eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles iht. den utsendte agenda/saksliste

§35.4) Ved ekstraordinært årsmøte behandles kun saker som er satt opp på sakslisten.

HOVEDSTYRET, UNDERSTYRER OG KOMITEER

§36)  Hovedstyret skal minimum bestå av Leder og fem -5- styremedlemmer samt to -2- varamedlemmer.

§36.1) Hovedstyrets innvalgte leder har ansvaret for å konstituere hovedstyret ved første møte. Konstitueringen må inneholde minimum følgende verv:

♦ Nestleder

♦ Kasserer/regnskapsansvarlig

♦ Sekretær

§37)  Samtlige medlemmer av hovedstyret, som spesifisert i § 36, blir valgt inn til sine verv for en periode på to -2- år.

§37.1) Leder, tre -3- styremedlemmer og ett -1- varamedlem velges inn på partallsår.

§37.2) To -2- styremedlemmer og ett -1- varamedlem velges inn på oddetallsår.

§38)  Alle kjøp og bestillinger skal godkjennes av hovedstyret.

§38.1) Styret kan foreta investeringer på inntil NOK 50.000,- uten godkjenning fra årsmøtet, så sant pengene som skal benyttes ikke må frigjøres fra høgrentekontoen ref. §29.1

§38.2) Hovedstyret kan gi grupper eller komiteer fullmakt med instruks til kunne utføre dette for arbeidet som er underlagt gruppen/ komiteen. Fullmakten og instruksen skal være skriftlig og signert av begge parter. Fullmakten skal være tidsbegrenset til maksimalt 1 år av gangen.

§38.2.1) Hovedstyret kan, ved behov, trekke tilbake fullmakter utstedt under § 38.2 med umiddelbar virksomhet.

§39)  Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, hvorav den ene må være Leder eller Nestleder.

§39.1) Ved stemmelikhet har Leder, eller i hans fravær Nestleder, dobbeltstemme.

§40)  Hovedstyret møter etter innkalling fra leder eller den person hovedstyret utpeker.

§40.1) Hovedstyret kan også innkalles etter krav fra minst halvparten av styremedlemmene.

§40.1.1) Minimum ett -1- varamedlem har møteplikt på alle hovedstyremøter, men har ikke stemmerett dersom hovedstyret er fulltallig.

§41)  Hovedstyret kan delegere beslutningsmyndighet til grupper/komiteer og enkeltpersoner ved behov.

§42)  Ved 2/3 dels flertall kan det sittende hovedstyret avsette styremedlemmer/varamedlemmer.

§42.1) Hovedstyret må redegjøre for Årsmøtets del B, og få årsmøtets godkjenning av en slik avsettelse. Godtgjørelse iht. § 47.1 vil da ikke bli utbetalt.

§43)  Der hvor Tornekrattet har større økonomiske interesser og/eller forpliktelser skal hovedstyret utnevne et understyre. Et slikt understyre skal inneholde minimum en -1- representant fra hovedstyret.

§43.1) Understyrer må bestå av minimum tre -3- personer.

§43.2) Understyrene konstituerer seg selv ved første møte.

§43.2.1) En slik konstituering må minimum inneholde vervet Kasserer/regnskapsansvarlig.

§43.2.2) Understyret forplikter seg til å føre referat fra møtevirksomheten.

§43.2.3) Blir ikke leder valgt innen rimelig tid, eller etter ønske fra understyret, vil hovedstyret utnevne ett av medlemmene som leder. Hovedstyrets representant kan kunne velges som leder for understyret dersom § 43.2.3 ikke trer i kraft.

§43.3) Følgende liste inneholder de til enhver tid oppnevnte understyrer og skal oppdateres på førstkommende årsmøte etter en eventuell endring:

♦ Driftsstyret for Reknes Ungdomshus

♦ Driftsstyret for 1911

§44)  For øvrige aktiviteter som ikke faller inn under § 43 kan hovedstyret, etter behov, utnevne komiteer hvor det ikke kreves at hovedstyret er representert..

§44.1) Hovedstyret står fritt til å bestemme antall medlemmer for komiteer som oppnevnes.

§44.2) Komiteene konstituerer seg selv ved første møte.

§44.2.1) Blir ikke leder valgt innen rimelig tid, eller etter ønske fra komiteen, vil hovedstyret utnevne ett av medlemmene som leder.

§44.3) Komiteer som oppnevnes vil, med mindre annet er spesifisert av hovedstyret og godkjent av Årsmøtets del A, tre ut av kraft etter gjennomføring av Årsmøtets del A. Dersom en komite skal vedstå over flere foreningsår må den godkjennes av årsmøtet.

§44.3.1) Følgende liste inneholder de til enhver tid fastsatte komiteer og skal oppdateres på førstkommende årsmøte etter en eventuell endring:

♦ Kamp/Arrangementskomite (TIFO).

♦ Festkomite

♦  Reisekomite

♦ Valgkomite

GODTGJØRELSER

§45)  Samtlige medlemmer i hovedstyret belønnes for denne jobben gjennom å få sin personlige medlemskontingent dekket for de foreningsårene de utfører sine verv.

§46)  Så lenge Tornekrattet er en del av Prosjekt Tilhørighet disponerer Hovedstyret trettifem -35- sesongkort på Tornekrattets felt.

§46.1) Inntil seksten -16- kan disponeres til personlig bruk av hovedstyret.

§46.2) Inntil fem -5- kan disponeres av de ansatte ved Sportspuben 1911.

§46.3) De resterende kortene kan disponeres av medlemmer som har verv i fastsatte understyrer, komiteer eller er oppnevnt iht. § 41, eller lånes ut som en påskjønnelse til medlemmer som er tilreisende for enkeltkamper.

§47)  Andre godtgjørelser fastsettes av Årsmøtets del A og gjelder da for forrige foreningsår. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis etter fattet vedtak på årsmøtet.

§47.1) Minimumssatser for godtgjørelse skal være:

♦ Leder:                           5000,-                                                   

♦ Styremedlemmer           3000,-                   

♦ Varamedlemmer            1000,-

§48)  Samtlige medlemmer som tjener verv i fastsatte understyrer og/eller komiteer, samt personer som blir oppnevnt av hovedstyret iht. § 41, belønnes for denne jobben gjennom å få sin personlige medlemskontingent dekket for de foreningsårene de utfører sine verv.

§49)  Hovedstyret kan innstille Årsmøtets del B om godtgjørelse av understyrer, komiteer, og/eller enkeltpersoner som har utmerket seg gjennom sin innsats og sitt arbeide gjennom dekt medlemskontingent og/eller sesongkort på Tornekrattets felt for kommende foreningsår.

§49.1) Ved behov kan Årsmøtets del B vedta erstatte eller supplementere godtgjørelse nevnt under § 48 med et pengebeløp.

§49.1.1) For understyrer/komiteer skal ikke et slikt pengebeløp overstige totalsummen av de godtgjørelser som er berammet hovedstyret iht. § 47.1

§49.1.2) For enkeltpersoner skal ikke et slikt pengebeløp overstige summen som er berammet hovedstyrets leder iht. § 47.1

Flere nyheter