Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Noen ord fra påtroppende leder

Det påtroppende styret har nå gjennomført første planleggingsmøte hvor vi ble enige om konstitueringen, snakket om hvordan vi skal struktureres og hvilke prosesser vi ønsker å innføre, og - ikke minst - hva planen for den kommende sesongen er.

Da hele prosessen med valg på høsten og inntreden på våren er nytt av året har vi ingen presedens å se tilbake på, og vi har, per dags dato, ikke har noen besluttningskraft eller godkjent budsjett. Vi jobber  derfor utelukkende med planlegging og klargjøring før “det hele braker løs” etter kommende sesongs “Årsmøte Del A”.

Konstituering

Nåværende kasserer har varslet både nåværende og påtroppende styre, samt valgkomiteen, om at hun ønsker å trekke seg ved neste anledning – så det aller første jeg ønsker å gjøre er å takke Linda Martinsen for den jobben hun har gjort, og vil fortsette å gjøre inn mot førstkommende årsmøte.

Med bakgrunn i dette har Lars Taylor rykket opp fra 1. vara til Kasserer i det påtroppende styret, mens Eivind Nauste har rykket opp til 1. vara. Stefan Sætre trer inn i rollen som Nestleder mens Andrea Lode spisser blyantene og vil fungere som årets sekretær. For å sørge for at Driftsstyret for Reknes Ungdomshus ikke føler seg umyndiggjort vil undertegnende tre ut av sitt verv der, og Reidar Sandblåst vil tre inn som nytt medlem.

At Linda trekker seg betyr og at vi kommer til å mangle et medlem for å ha fulltallig styre for neste sesong,  og i samarbeid med valgkomiteen har jakten på en kandidat som kan tre inn som 2. vara startet. Vi håper på, og jobber opp mot, å ha dette klart før det kommende årsmøtet – og det er fritt frem for å komme med egne forslag til Stig Berild eller Randi Heder.

Prosesser

Jeg skal ikke bruke mye tid på å snakke om dette, da det primært går på hvilken dokumentstandard vi ønsker på innkallinger og referater samt struktur og orden på møtegjennomføringene. Det som dog bør nevnes er at vi ønsker å gjennomføre minimum ett styremøte per måned, at vi ønsker å informere medlemsmassen i etterkant om hva som ble behandlet, og at datoen for neste styremøte skal være tilgjengelig sånn at de som ønsker har mulighet til å melde inn saker eller møte opp for å snakke direkte med oss.

Vi forbereder også flere møter med resursspersoner i, eller knyttet tett opp mot, Tornekrattet.

Handlingsplan

Den viktigste delen av jobben vår inn mot kommende årsmøte er å få på plass en handlingsplan for kommende sesong, og et tilhørende budsjett. Vi brukte derfor mye tid på å diskutere dette punktet, og sitter nå igjen med en lang liste ideer. Neste planleggingsmøte vil ha fokus på budsjettet – både i overordnet betydning, og på individuell basis for de ideene vi allerede har.

Først når det er på plass kan vi enes om hva vi ønsker å presentere for generalforsamlingen – og det er av den grunn jeg og velger å ikke gå inn på spesifikke detaljer så tidlig i prosessen. Med det sagt så har vi et overordnet ønske om større oppmøte på inngangen, samt mer liv og leven – i en positiv forstand -på tribunene. Samtidig må vi ikke glemme av underavdelingene både på Østlandet og i Stavanger, og ei heller Sportspubben 1911 eller Reknes Ungdomshus.

Diverse

For å avrunde dette før det blir enda lengre skal jeg veldig kjapt nevne at vi har registrert varierte tilbakemeldinger rundt det automatiske trekket av kontigent for neste sesong. Vi er allerede i kontakt med utviklerne av tornekrattet.no – og forhåpentligvis får vi forbedret denne biten mye før 2016. Våre ønsker er i alle fall å forskyve trekket fra desember til januar – samt sende ut en epost to uker før trekket skjer som gjør folk oppmerksomme på det.

Jeg lar det være, for denne gang, med det som allerede er sagt – selv om vi diskuterte mye mer, og mye av det som er nevnt i langt større detalj enn jeg har gjengitt. Vårt neste planleggingsmøte er berammet til tirsdag 13. januar – og lignende oppdatering vil følge i etterkant.

Om noen har tilbakemeldinger på dette innlegget, som for øvrig er ført i pennen og publisert uten innsyn fra noen andre enn undertegnede eller saker de ønsker påtroppende styre skal ta tak i er det bare å sende meg en epost på svein.erik@tornekrattet.no

Blå/hvit hilsen,

Svein Erik Jenset
Påtroppende leder

Flere nyheter