Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Innkalling til Årsmøte (Del A)

Tornekrattets styre innkaller med dette til Årsmøtets del A for sesongen 2015. Årsmøtet avholdes fredag 27. februar 2015 kl. 19:11 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for enkel bevertning.

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 6. februar 2015.

Saksliste følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra forrige foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer.
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 8. Hovedstyrets beretning for forrige foreningsår, samt revidert regnskap som er avsluttet per. 31. desember.
  • Herunder også separat årsberetning og regnskap for RUH
 9. Påtroppende hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende foreningsår.
  • Herunder også separat budsjettforslag og handlingsplan for RUH
 10. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29
  1. Forslag til årsmøtevedtak - Cupfinalefond
  2. Forslag til endring av § 44
  3. Forslag til endring av § 38.1
  4. Forslag til endring av § 34
  5. Valg av ny 2. vara
  6. Valg av ny valgkomite

Forenings vedtekter kan leses i sin helhet her.

Styret informerer samtidig medlemsmassen om at følgende saker allerede er innkommet og vil bli behandlet under punkt 10:

 • Valg av ny 2. vara til påtroppende styre

Beklageligvis har Linda Martinsen informert styret om at hun trekker seg ved endt periode og ikke blir med videre. Både avgående og påtroppende styre takker Linda for innsatsen hun har lagt ned, og godtar dette. Påtroppende styre har valgt å rykke opp 1. vara til fullverdig styremedlem, og har informert valgkomiteen om behov for ny 2. vara.

 • Endring av vedtektenes § 44 og § 44.4

Som avduket på Årsmøtets del B for sesongen 2014 er det her en svakhet i vedtektene som tilsier at hovedstyret kan/skal oppnevne ny valgkomite. Vedtekts-komiteen redegjorde da for at dette var en forglemmelse fra deres side som oppstod i sluttfasen av den jobben de gjorde, og at de vil komme med forslag til ny tekst som gjør at valgkomiteen, på lik linje med hovedstyret, velges av generalforsamlingen.

 • Valg av ny valgkomite

Styret håper generalforsamlingen vil godkjenne den nye vedtekts-teksten, og at dette medfører at vi kan avholde valg av ny valgkomite for de to kommende årene ved dette årsmøtet.

Med bakgrunn i de nevnte saker informerer styret samtidig om at forslag til kandidater, dette seg være som 2. vara i hovedstyre eller nye medlemmer i valgkomiteen, må være Stig Berild (stig.berild@mimer.no // 90019646) skriftlig i hende senest 6. februar 2015. Randi Heder har meldt seg selv inhabil i valgkomiteen for prosessen inn mot årsmøtet da hun selv har blitt nominert som kandidat.

Valgkomiteen vil komme med sin innstilling til de innmeldte kandidater senest 13. februar 2015.
 

Oppdatering: 13. februar 2015 kl. 19:45

Punkt 10 av sakslisten over har nå blitt oppdatert for å gjenspeile de innmeldte saker. I tillegg kan du nå også laste ned dokumenter tilhørende de ulike sakene:

Valgkomiteen har opplyst at deres innstilling til sak 10.5 og 10.6 vil bli oversendt Webmaster i løpet av kvelden. Da Webmaster,av personlige årsaker, ikke vil være i nærheten av en PC resten av kvelden vil denne først bli publisert i morgen (lørdag 14.02). Vi beklager dette, og ber om medlemmenes forståelse.

Oppdatering: 15. februar 2015 kl. 12:00

Dokumentet tilhørende Sak 10.5 og 10.6 er nå offentliggjort på vegne av valgkomiteen.


Vel møtt,
Styret

Flere nyheter