Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: 20 år med ekte kjærlighet!

Innkalling til Årsmøtets del B for sesongen 2015

Tornekrattets styre kaller med dette inn til Årsmøtets del B for sesongen 2015. Årsmøtet avholdes lørdag 21. november kl. 19:11 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe/ te. 

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 31. oktober 2015.

Sakslisten følger av vedtektene:

  1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av to – 2 – representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
  4. Valg av tellekorps bestående av minimum to – 2 – personer
  5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede rundt hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten
  6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/ forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold
  7. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  8. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29

Vedtektene kan leses i sin helhet her.

Til pkt. 7 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§34) Årsmøtets del B skal avholdes i løpet av november måned. Her gjennomføres valg av medlemmer til hovedstyret for kommende foreningsår.

§37.2) To – 2 – styremedlemmer og ett – 1 – varamedlem velges inn på oddetallsår.

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret vært valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen – 21 – dager før årsmøtet skal avholdes. 

Utover det som dekkes av vedtektene informerer styret om at to – 2 – personer har fremmet ønske om å fratre siste periode av sitt styreverv. Styret har tatt dette til etterretning og har bedt valgkomiteen se etter kandidater som kan tre inn i disse vervene.

Dette medfører at det ved årsmøtet kan komme til å skulle velges fem – 5 – nye medlemmer til styret, derav tre – 3 – styremedlemmer og to – 2 – varamedlemmer. 

Vi ber de av dere som har forslag til kandidater om å oversende dette til valgkomiteen innen 31. oktober 2015 på følgende e-postadresse: valg@tornekrattet.no

Oppdatering 07. november 2015

Styret informer om følgende innmeldte saker:

  1. Styret i Tornekrattet er per i dag misfornøyd med bankløsningen som Sparebanken Møre tilbyr, og vil i løpet av kort tid sette i gang søket etter en ny bankforbindelse
  2. Styret i Tornekrattet innstiller årsmøtet om å annerkjenne den jobben Stig Berild, Mari Sætre og Geir Walther Sandvik har lagt ned i løpet av sesongen med en økonomisk godtgjørelse pålydende kr. 1000,- iht. vedtektenes § 50

Flere nyheter