Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Tornekrattet

Innkalling til Årsmøtets del B for sesongen 2016

Tornekrattets styre kaller med dette inn til Årsmøtets del B for sesongen 2016. Årsmøtet avholdes torsdag 17. november kl. 20:00 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe / te / saft / vann.

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 27. oktober 2015.

Sakslisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede rundt hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 8. Valg av leder.
 9. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Valg av medlemmer til valgkomite
 11. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29

Vedtektene kan leses i sin helhet her.

Til pkt. 7 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§ 28)  Hovedstyret skal offentliggjøre innkalling minimum tjueåtte -28- dager før årsmøtet skal avholdes. Denne innkallingen skal minimum inneholde:

 • Hvilket årsmøte det gjelder
 • Tidspunkt for årsmøtet
 • Sted for årsmøtet
 • Eventuelle andre formaliteter (bevertning, hvor man finner vedtekter, etc.)

§ 29)  Benkeforslag godtas ikke. Forslag til årsmøtesaker må innmeldes iht. følgende tidsfrister:

§ 29.1) Forslag fra medlemmer skal være hovedstyret skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.2) Forslag fra hovedstyret skal være klare senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret være valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.4) For Årsmøtets del B skal kandidaturliste og valgkomiteens eventuelle innstilling til denne skal være hovedstyret skriftlig i hende senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 34)  Årsmøtets del B skal avholdes i løpet av november måned. Her gjennomføres valg av medlemmer til hovedstyret for kommende foreningsår. Påtroppende styre begynner sitt arbeide, og er i den grad beslutningsdyktige, fom. 01.01 etter at de er valgt inn.

§ 34.1) Minimum fjorten -14- dager før årsmøtet skal følgende sendes ut til medlemmene:

 • Agenda / saksliste
 • Kandidaturliste for ledervervet, hovedstyret og, på partallsår, valgkomiteen - samt valgkomiteens eventuelle innstilling til disse
 • Eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles

Til pkt. 8 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret vært valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen – 21 – dager før årsmøtet skal avholdes.

​§ 37.2) To – 2 – styremedlemmer og ett – 1 – varamedlem velges inn på oddetallsår.

Vi ber de av dere som har forslag til kandidater om å oversende dette til valgkomiteen innen 27. oktober 2016 på følgende e-postadresse: valg@tornekrattet.no

Oppdatering 25. oktober 2016

Vi har i dag motatt valgkomiteens innstilling som følger:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for sesongen 2018

 1. Valg av leder.
  • Valgkomitéen innstiller Svein Erik Jenset på gjenvalg for 2 -to- år.
 2. Ordinært valg av styremedlemmer
  1. Det skal velges tre nye styremedlemmer for 2 -to- år. Valgkomiteen innstiller Andrea Lode, Randi Merethe Herder og Reidar Sandblåst på gjenvalg.
 3. Ekstra valg av nytt styremedlem
  1. Valgkomitéen har blitt informert om at Stefan Sætre trekker seg sitt styreverv, ett år før tiden. Valgkomitéen innstiller Arnstein Årø som nytt styremedlem for 1 -ett- år.
 4. Valg av varamedlem
  1. Valgkomitéen innstiller Stian Simonsen på gjenvalg for 2 -to- år.
 5. Valg av valgkomité
  1. Valgkomitéen innstiller Elin Simensen og Rune Aspås som ny valgkomité. 

Det har per 22. Oktober 2016 ikke kommet noen andre og meldt sitt kandidatur til valgkomitéen. Interesserte bes melde sitt kandidatur personlig. Valgkomiteen har kommet med sin innstilling, og kommer derfor ikke til å kontakte kandidater som blir foreslått av tredjepart. 

På vegne av valgkomitéen,

Ottar Kvalheim og Tor Arne Gujord

Flere nyheter