Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Innkalling til Årsmøtets del B for sesongen 2017

Tornekrattets styre kaller med dette inn til Årsmøtets del B for sesongen 2017. Årsmøtet avholdes tirsdag 28. november kl. 20:00 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe / te / saft / vann.

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 7. november 2017.

Sakslisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede rundt hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 8. Valg av leder. Normalt vil dette kun foregå på partallsår, ref. § 37.1, men i enkelte tilfeller kan det forekomme også på oddetallsår.
  • Styret gjør oppmerksom på at det i år ikke vil være behov for valg av ny leder da nåværende leder er midt i sin innvalgte periode.
 9. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Valg av medlemmer til valgkomite (gjennomføres ved partallsår)
 11. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29

Vedtektene kan leses i sin helhet her.

Til pkt. 7 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§ 28)  Hovedstyret skal offentliggjøre innkalling minimum tjueåtte -28- dager før årsmøtet skal avholdes. Denne innkallingen skal minimum inneholde:

 • Hvilket årsmøte det gjelder
 • Tidspunkt for årsmøtet
 • Sted for årsmøtet
 • Eventuelle andre formaliteter (bevertning, hvor man finner vedtekter, etc.)

§ 29)  Benkeforslag godtas ikke. Forslag til årsmøtesaker må innmeldes iht. følgende tidsfrister:

§ 29.1) Forslag fra medlemmer skal være hovedstyret skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.2) Forslag fra hovedstyret skal være klare senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret være valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.4) For Årsmøtets del B skal kandidaturliste og valgkomiteens eventuelle innstilling til denne skal være hovedstyret skriftlig i hende senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 34)  Årsmøtets del B skal avholdes i løpet av november måned. Her gjennomføres valg av medlemmer til hovedstyret for kommende foreningsår. Påtroppende styre begynner sitt arbeide, og er i den grad beslutningsdyktige, fom. 01.01 etter at de er valgt inn.

§ 34.1) Minimum fjorten -14- dager før årsmøtet skal følgende sendes ut til medlemmene:

 • Agenda / saksliste
 • Kandidaturliste for ledervervet, hovedstyret og, på partallsår, valgkomiteen - samt valgkomiteens eventuelle innstilling til disse
 • Eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles

Til pkt. 8 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret vært valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen – 21 – dager før årsmøtet skal avholdes.

​§ 37.2) To – 2 – styremedlemmer og ett – 1 – varamedlem velges inn på oddetallsår.

Vi ber de av dere som har forslag til kandidater om å oversende dette til valgkomiteen innen 7. november 2017 på følgende e-postadresse: valg@tornekrattet.no

Oppdatering 14. november

Valgkomiteens kandidaturliste og innstilling til årsmøte del B:

Ordinært valg av styremedlem
Lars Taylor (styremedlem) stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen har fått inn forslag på følgende medlemmer som ønsker å stille til valg som styremedlem: 

1. Vebjørn Hjelmseth
2. Grete Kvadsheim

Den personen som ikke blir valgt som styremedlem kan bli forespurt på årsmøte om han/hun ønsker å stille til valg som vara. 

Valg av varamedlemmer
Stian Simonsen og Grete Kvadsheim  (vara) stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen har fått inn forslag på følgende medlemmer som ønsker å stille til valg som vara:

1. Kjersti Cecilie Tveeikrem
2. Rune Talseth Aspås
3. Vebjørn Hjelmseth/ Grete Kvadsheim

Valg av Valgkomité 
Elin Simensen har igjen 1 år av sitt verv, Rune Talseth Aspås stiller til valg som vara i styret og er derfor inhabil og går ut av sitt verv i valgkomiteen. 

Valgkomiteen har fått inn følgende forslag på medlemmer som ønsker å stille til valg i valgkomiteen: 

1. Stefan Sætre
2. Trine Monsen
3. Espen Nerlandsrem Havnes

Vennlig hilsen 
Elin Simensen, på vegne av valgkomitéen til Tornekrattet.

Innmeldte saker

1) Last ned sakspapirer her

Flere nyheter