Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Innkalling til Årsmøtets del B for sesongen 2018

Tornekrattet kaller med dette inn til Årsmøtets del B for sesongen 2018. Årsmøtet avholdes tirsdag 27. november kl. 19:00 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe / te / saft / vann.

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 6. november 2018.

 

NB! Se valgkomiteens innstilling, samt sakliste nederst i artikkelen.

 

Sakslisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede rundt hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 8. Valg av leder.
 9. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Valg av medlemmer til valgkomite
 11. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29

Vedtektene kan leses i sin helhet her.

 

Til pkt. 7 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§ 28)  Hovedstyret skal offentliggjøre innkalling minimum tjueåtte -28- dager før årsmøtet skal avholdes. Denne innkallingen skal minimum inneholde:

 • Hvilket årsmøte det gjelder
 • Tidspunkt for årsmøtet
 • Sted for årsmøtet
 • Eventuelle andre formaliteter (bevertning, hvor man finner vedtekter, etc.)

§ 29)  Benkeforslag godtas ikke. Forslag til årsmøtesaker må innmeldes iht. følgende tidsfrister:

§ 29.1) Forslag fra medlemmer skal være hovedstyret skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.2) Forslag fra hovedstyret skal være klare senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret være valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 29.4) For Årsmøtets del B skal kandidaturliste og valgkomiteens eventuelle innstilling til denne skal være hovedstyret skriftlig i hende senest fjorten -14- dager før årsmøtet skal avholdes.

§ 34)  Årsmøtets del B skal avholdes i løpet av november måned. Her gjennomføres valg av medlemmer til hovedstyret for kommende foreningsår. Påtroppende styre begynner sitt arbeide, og er i den grad beslutningsdyktige, fom. 01.01 etter at de er valgt inn.

§ 34.1) Minimum fjorten -14- dager før årsmøtet skal følgende sendes ut til medlemmene:

 • Agenda / saksliste
 • Kandidaturliste for ledervervet, hovedstyret og, på partallsår, valgkomiteen - samt valgkomiteens eventuelle innstilling til disse
 • Eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles

 

Til pkt. 8 i sakslisten refereres det til følgende paragrafer i vedtektene:

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret vært valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen – 21 – dager før årsmøtet skal avholdes.

Vi ber de av dere som har forslag til kandidater om å oversende dette til valgkomiteen innen 6. november 2018 på følgende e-postadresse: valg@tornekrattet.no

 

OPPDATERING 13. NOVEMBER 2018

Vi har i dag mottatt valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling til ny leder, nye styremedlemmer og nye medlemmer i valgkomiteen for Årsmøtets del B 2018

 • Valgkomiteen innstiller Eva-Brit Mauseth til ny leder i 2 år.
 • Valgkomiteens innstilling til nye/ gjenvalgte styremedlemmer:
  • Randi Merete Heder - gjenvalg 2 år
  • Bjørn Olav Andersen - nyvalg 2 år
  • Jo Mattias Smenes - nyvalg 1 år
  • Vebjørn Hjelmseth - nyvalg 2 år
  • Grete Kvadsheim - ikke på valg - 1 år igjen
 • Valgkomiteens innstilling til vara til styret
  • Anette Sæther - nyvalg 2 år
  • Rune Talseth Aspås - ikke på valg - 1 år igjen

 

 • Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer til valgkomiteen:
  • Elin Kathrine Simensen - gjenvalg 2 år
  • Trine Villadsen Monsen - nyvalg 2 år
  • Ronny Stamsvik - nyvalg 2 år

 

OPPDATERING 20. NOVEMBER 2018

 

Innmeldte saker:

 

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

I tråd med vedtektenes § 20) skal fastsettelse av medlemskontingent besluttes av Årsmøtets del B etter forslag fra hovedstyret. Eventuelle endringer gjøres gjeldende for påfølgende foreningsår.

 

Saken legges fram for årsmøtet med slikt forslag til

vedtak:

Dagens medlemskontingenter videreføres for foreningsåret 2019;

 • Medlemskap barn:         kr. 100,-
 • Medlemskap voksen:    kr. 300,-
 • Familiemedlemskap:     kr. 500,-
 • Livstidsmedlemskap:     kr. 3 000,-

 

NYTT PUNKT I VEDTEKTENES § 28 OM INNKALLING TIL ÅRSMØTETS DEL B

Styret har fått tilbakemelding fra medlemmer om at det er ønskelig med tidlig informasjon om hvilke verv som stilles til disposisjon. Styret foreslår at dette kan inngå i møteinnkallingen til Årsmøtets del B. Dette vil også kunne lette valgkomiteens arbeid med at flere medlemmer melder inn sine ønsker til kandidater.

 

Saken legges fram for årsmøtet med slikt forslag til

vedtak:

Det opprettes et nytt punkt i vedtektenes § 28 med følgende ordlyd:

«§ 28.1) Til Årsmøtets del B skal innkallingen i tillegg inneholde opplysninger om hvilke verv til hovedstyret og valgkomiteen det skal gjennomføres valg på»

 

 

Flere nyheter