Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Innkalling til Årsmøte for sesongen 2020

Tornekrattets styre kaller med dette inn til Årsmøte for sesongen 2020. Årsmøtet avholdes onsdag 25. mars kl. 19:00 på SydWest.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe/ te/ vann.
 
I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må etter vedtektene være styret skriftlig i hende senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes. 
 
Saklisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra forrige foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Valg av to -2- representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to -2- personer.
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 8. Hovedstyrets beretning for forrige foreningsår, samt revidert regnskap som er avsluttet per. 31. desember.
 9. Hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende foreningsår.
 10. Godkjenning av godtgjørelser for forrige forreningsår, ref § 47
 11. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29
 12. Valg av leder. Normalt vil dette kun foregå på oddetallsår, ref. § 36.1, men i enkelte tilfeller kan det forekomme også på partallsår.
 13. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, ref § 36.2
 14. Valg av medlemmer til valgkomite 

 

Flere nyheter